Застраховане

Общи условия 

по комбинирана застрахователна полица
Настоящите Общи условия са приети от Управителния съвет
на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” с решение №4 от 23.03.2009 г.

Определения:
По смисъла на тази застрахователна полица:
Застраховател по настоящите Общи условия е ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.
Застрахован е посоченият като притежател на тази застрахователна полица и по негово искане с правата на застрахован могат да се ползват всички изрично упълномощени от него лица, по ред, предвиден от законодателството.
Застраховано имущество: посочените в полицата телевизионен приемник и/или компютърна конфигурация (напълно изправни и функционално годни). Кражба чреЗ взлом е кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот.
Възстановяване в същия вид и качество е [1] привеждане на повреденото застраховано имущество чрез ремонт (при частично увреждане) до вида, състоянието и степента на годност, в което същия се е намирал непосредствено преди настъпване на застрахователното събитие или [2] подмяна (при тотална загуба) с налично на пазара имущество от същия вид/марка/модел/серийно производство като увреденото, а при липса на такова – с имущество от същия вид, възможно най-близък по качество, параметри, технически характеристики и стойност.

I. Изпълнение
Изпълнението на условията по тази застрахователна полица предхожда всякаква отговорност на Застрахователя за изплащане на застрахователно обезщетение.

II. Сключване
Застрахователната полица се сключва по образец на Застрахователя . При сключване на застраховката Застрахованият е длъжен заедно с данните за застрахованото имущество да посочи и всички съществуващи неизправности или повреди, които са му известни, и е отговорен за верността и пълнотата на дадените от него сведения.

III. Застрахователна сума:
Сумата, обявена от Застрахования в полицата по отношение на всяко едно застраховано имущество. Максималният лимит на обезщетение по полицата е 3000.00 / три хиляди/ лева. След изплащане на застрахователно обезщетение Застрахователната сума и Максималният общ лимит на обезщетение се намаляват с размера на изплатеното обезщетение.

IV. премия
1. Застрахователната премия се определя от застрахователя и се плаща еднократно и в пълен размер при връчване на полицата.
2. Застрахователят не дължи обезщетение при неплатена премия.

V. Валидност
Застраховката влиза в сила в 00.00 часа на деня, следващ този, в който е платена застрахователната премия и приключва в 24.00 часа на деня, посочен като край на полицата.

VI. Промяна
За всяка промяна в условията на застрахователната полица Застрахователят издава Добавък.
През застрахователния срок Застрахованият е длъжен да уведомява Застрахователя за всички съществени промени в рисковите обстоятелства, свързани с тази застрахователна полица, дори и те да са настъпили без негово съгласие или участие. Обявяването на промяната трябва да се извърши незабавно след узнаването й.

VII. Предохранителни мерки
Застрахованият е длъжен да поддържа застрахованото имущество в добро състояние и да предприема всички целесъобразни, обичайни и разумни предохранителни мерки за избягване на загуба или повреда.

VIII. Намаляване на загубите
При настъпило застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да вземе всички разумни и целесъобразни мерки за обезопасяване и запазване на застрахованото имущество и да осигури правата си срещу трети лица.
Застрахованият няма да приема никакво уреждане, плащане или отговорност без предварително писмено съгласие на Застрахователя.
Застрахователят може по своя инициатива да предприеме действия за намаляване или ограничаване на загубите или повредите, както и да дава задължителни писмени препоръки на Застрахования за предприемане на такива мерки, без това да предрешава въпроса за правото на Застрахования на обезщетение.

IX. Общи изключения:
Тази полица не покрива:
1. Загуба или повреда на застраховано имущество: /1.1./ умишлено причинени от Застрахования, член на семейството или домакинството му или лице в съучастие с някое от посочените лица; /1.2./ в резултат на вражеско нашествие, война /обявена или не/, гражданска война, революция, въстание, военен преврат, узурпиране на властта, локаут, стачка, бунт, граждански вълнения, тероризъм от всякакъв вид и под всякаква форма; /1.3./ пряко или косвено дължащи се на вулканично изригване, проникваща радиация или контаминация от радиоактивност, радиоактивни, токсични, експлозивни или други свойства на ядрен блок или негов компонент; /1.4./ в резултат на земетресение; /1.5./ настъпили извън нейната валидност или извън посоченото място на застраховката.
2. Фабрични дефекти или вътрешна повреда на електронни или електрически компоненти, схеми или блокове, които не са причинени от събитие с външен характер, представляващо покрит риск.
3. Косвена загуба от каквото и да е естество.

X. Претенции за обезщетение застрахованият е длъжен:
1. При настъпване на събитие, покрито по условията на тази застрахователна полица, да уведоми органите на противопожарната охрана и/или полицията и/ или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното събитие и едновременно с това да извести в писмен вид Застрахователя в срок до 3 /три/ дни от узнаването, като запази увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигури достъпа им в обекта. В случай на кражба чрез взлом и грабеж срокът за уведомлението е до 24 /двадесет и четири/ часа от узнаването.
2. Да представи на Застрахователя: /2.1./ валидна застрахователна полица; /2.2./ писмена претенция за обезщетение; /2.3./ документ от полицията / противопожарната охрана или от други оторизирани органи, когато е необходимо, удостоверяващ настъпването и характера на събитието; /2.3/ документите удостоверяващи вида и размера на загубата и стойността на ремонта.
3. Да представя и всички други документи, във връзка с настъпилото застрахователно събитие и размера на загубата, които могат да му бъдат поискани допълнително от Застрахователя.

XI. Други застраховки
Ако по време на загубата или повредата, покрити по тази застрахователна полица, Застрахованият има друга застраховка, покриваща изцяло или частично същата загуба или повреда, Застрахователят е отговорен за не повече от неговата пропорционална част. При предявяването на иск към Застрахователя Застрахованият е длъжен да уведоми за наличие на такива други застраховки.

XII. Права и задължения на застрахования
1. Застрахованият има право да получи полагащото му се обезщетение в срок до 15 /петнадесет/ дни от представянето на всички необходими документи.
2. Ако след изплащане на застрахователното обезщетение застрахованото имущество бъде възстановен на Застрахования или същият получи изцяло или частично обезщетение от трети лица за него, той е длъжен да върне на Застрахователя изцяло или частично полученото застрахователно обезщетение.

XIII. Права на застрахователя
1. Застрахователят е в правото си за собствена сметка да извърши действия, да води преговори и сключва спогодби във връзка с осъществяване на отговорността на трети лица, към които е суброгиран по тази застрахователна полица, както и с оглед на претенции на трети лица по повод на застрахователно събитие. Застрахователят има право за своя сметка да изисква от Застрахования да предприеме всички разумни действия за изпълнение на горното.
2. Застрахователят има право да назначава експерти /вещи лица/ за установяване размера на загубата и други обстоятелства, свързани със застрахователното събитие.

XIV. Прекратяване
Действието на тази застрахователна полица се прекратява от всяка една от страните с 14 /четиринадесет/-дневно писмено предизвестие до другата страна. Прекратяването не накърнява правата на страните до изтичане срока на предизвестието.

XV. Давност
Правата по тази полица се погасяват с 3 /три/ годишна давност от деня на застрахователното събитие.

XVI. Кореспонденция
Всяко съобщение или уведомление, отправено към Застрахователя, във връзка с тази застрахователна полица, трябва да бъде в писмен вид и да съдържа нейния номер.

XVII. Юрисдикция
Ако възникне спор между страните във връзка с тази застрахователна полица, то те ще направят всичко възможно същият да бъде разрешен по доброволен път чрез споразумение. Ако това се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред съответния български съд.

XVIII. Приложимо право
Този договор за застраховка е изготвен в съответствие с българското законодателство и по него е приложимо българското право.

Правни, икономически и търговски санкции
Ако през срока на действие на застрахователния договор, Застрахованият и/или негови служители и/или пълномощници нарушат действащо ембарго и/или санкции, които произтичат от закон или подзаконов акт на българските власти, от правото на Европейския съюз или решение, или друг акт на международни организации, то Застрахователят не носи отговорност за събитие, настъпило в резултат на това нарушение и не дължи обезщетение по полицата.
Независимо от условията на застрахователния договор, Застрахователят няма да осигурява застрахователно покритие или да плаща застрахователни обезщетения, както и да предоставя услуги от различен характер, на Застрахования и/или негови служители и/или пълномощнищи, които могат да доведат до нарушаване на действащи търговски или икономически санкции.